Har du generelle henvendelser eller spørsmål om byggesak, skal du kontakte innbyggerservice.

Byggeregler og skjema

På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du til enhver tid gjeldende regler. Vi benytter også skjemabasen som ligger på direktoratets side.

Bygg uten å søke

En del tiltak er unntatt fra søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Før du starter må du spesielt sjekke plangrunnlaget - kommuneplan/reguleringsplan.

Vi registrerer dessverre at en del ikke undersøker plangrunnlaget i forkant, noe som medfører problemer i etterkant. Bl.a. er det bestemmelser i reguleringsplanene som gjelder arealutnyttelse. Dersom tiltaket f.eks. medfører at arealutnyttelsen blir større enn det som reguleringsplanen gir adgang til må det søkes dispensasjon, selv om selve tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Direktoratet for byggkvalitet har god informasjon om hva du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse.

NB:
Når det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag - skjema. Sammen med skjema leveres tegning/kart, hvor det framgår plassering og lengde/bredde og høyde på tiltaket.

Saksbehandlingstid

Plan- og bygningsloven oppstiller ulike saksbehandingsfrister for ulike sakstyper. Fristene varierer fra tre uker for de enkleste og mest opplagte sakstypene via 12 uker for visse søknader med nabomerknader, til ingen tidsfrist for dispensasjoner. Tidsfristene forutsetter komplett søknad.

En rekke søknader må kompletteres før vedtak kan treffes, enten på grunn av mangelfull dokumentasjon eller at søknaden skal sendes på høring til andre instanser. Slike saker ferdigbehandles så snart det lar seg gjøre etter at søknaden er komplett.

Byggavfall

Det er krav om kildesortering av byggavfall. Krav om avfallsplan gjelder blant annet for nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 kvadratmeter bruksareal, jf. § 9-6 og § 9-7 i byggteknisk forskrift.

For tiltak som har krav om avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest, jf. byggesaksforskriften § 8-1.

Sluttrapport med avfallsplan, skjema 5178 eller 5179

Estetiske retningslinjer

Kommunestyret i Ringsaker vedtok 23.05.2007 retningslinjer for estetikk og byggeskikk.

Fjernvarme

I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 vedtok kommunestyret en egen bestemmelse til plan- bygningsloven vedrørende tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten er avhengig av bygningsstørrelsen og gjelder innenfor de områder som inngår i konsesjon for fjervarmeutbygging i Brumunddal, Furnes og Moelv.

Fjernvarmebestemmelse

Parkering

I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 vedtok kommunestyret en egen bestemmelse til plan- og bygningsloven vedrørende parkering. Det er bl.a. forskjellige krav til parkering mellom sentrumsområdene/bykjernen i Brumunddal og Moelv og øvrige områder.

Skilt og reklame

I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 vedok kommunestyret en egen bestemmelse til plan- og bygningsloven vedrørende skilt og reklame. Denne bestemmelsen erstattet tidligere vedtekt.

Tilknytningsavgift

For alle bygninger som er/skal tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett gjelder reglene for tilknytningsavgifter. Reglene gjelder både nybygg og tilbygg. Tilknytningsavgiften framgår av kommunens gebyrregulativ.

Dersom det ikke er offentlig avløpsnett må det søkes om utslippstillatelse. Mer informasjon om dette finner du under siden spredt avløp.