Fradeling

Ved søknad om fradeling av areal fra en landbrukseiendom, må saken i de fleste tilfeller behandles både etter jordloven og etter plan- og bygningsloven. Søknad sendes til kommunen ved kart og byggesak, som eventuelt sender saken til landbrukskontoret for behandling etter jordloven. Når positivt jordlovsvedtak foreligger vil så saken bli videre behandlet etter plan- og bygningsloven. Søknadsskjema og mer informasjon om deling finner du hos på nettsidene til # Kart og byggesak.

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside finner du mer informasjon om fradeling. Her finner du også lenker til de forskjellige søknasskjemaene. 

I «Gårdskart på nett» kan du søke opp en landbrukseiendom med gårds- og bruksnummer og få kart som viser oversikt over arealressursene på eiendommen. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål.

Sigrun Sigurjonsdottir, tlf. 96942080, sisi@ringsaker.kommune.no

Driveplikt

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside finner du mer informasjon om driveplikt. Her finner du også lenker til de forskjellige søknasskjemaene. 

I «Gårdskart på nett» kan du søke opp en landbrukseiendom med gårds- og bruksnummer og få kart som viser oversikt over arealressursene på eiendommen. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål.

Sigrun Sigurjonsdottir, tlf. 96942080, sisi@ringsaker.kommune.no

Konsesjon og boplikt

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt. 
Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du fem års boplikt. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst fem år.

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside finner du mer informasjon om konsesjon. Her finner du også lenker til de forskjellige søknasskjemaene. 

I «Gårdskart på nett» kan du søke opp en landbrukseiendom med gårds- og bruksnummer og få kart som viser oversikt over arealressursene på eiendommen. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål.

Sigrun Sigurjonsdottir, tlf. 96942080, sisi@ringsaker.kommune.no

Landbrukseiendommer med boplikt

Bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som brukes eller har vært brukt som helårsbolig. 

Når søker du konsesjon?

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

  • hensynet til bosettingen i området
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning 
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet 
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold
  • din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside finner du mer informasjon om konsesjon. Her finner du også lenker til de forskjellige søknasskjemaene. 

I «Gårdskart på nett» kan du søke opp en landbrukseiendom med gårds- og bruksnummer og få kart som viser oversikt over arealressursene på eiendommen. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål.

Sigrun Sigurjonsdottir, tlf. 96942080, sisi@ringsaker.kommune.no