Det tas sikte på planendring med forenklet planprosess etter reglende i plan- og bygningslovens §12-14. Endringen gjelder en del av handelsparken, felt BKB2. Området et ubebygget. 

Siden det er et privat planinitiativ, skal innspill til planarbeidet sendes til Struktor Lillehammer AS v/ Harald Snippen, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer, e-post.

Plansaken har  ArkivsakID 20/3879 og PlanID 2014100850-4. Planområdet og sakens dokumenter kan også sees i Plandialog 

Det fins følgende dokumenter i saken som grunnlag for oppstart: 

Oppstartvarsel: 
Varslingsbrev og notat med planinformasjon ved oppstart 

Grunnlag fra oppstartmøte: 
Planinitiativ og referat fra oppstartmøte