SLT-modellen

SLT-modellen organiseres på tre nivå:

  1. Styringsgruppen som består av ordfører, rådmann, lensmann og kommunalsjef for skole og barnehage.  SLT- koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging kommune og innlemme dette i planverket. 
  2. Koordineringsgruppen består av ledere fra to barneskoler, alle ungdomsskolene, barnevernet, PP-tjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ungdomskontakten, kultur, psykisk helse- og rustjenester, NAV, videregående skole, forebyggende politi og SLT-koordinator.  Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen. 
  3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.

SLT-koordinator

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. SLT-koordinator er også et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

Kontakt vår SLT-koordinator

Ida L. van der Eynden
Tlf 62 33 54 06
e-post: iey@ringsaker.kommune.no 

Forebygging

Forebygging kan skje på flere stadier, både ved å forhindre at problemer eller negativ utvikling oppstår og ved å hindre, snu eller begrense konsekvensene av et etablert problem.  Det skilles mellom universell, selektiv og indisert forebygging. 

  • Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningen.
  • Selektiv forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent og/ eller forhøyet risiko.
  • Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på problemer.

Tidlig intervensjon defineres gjerne som å ligge mellom forebygging og behandling. Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Handler om å identifisere og starte håndteringen av et problems så tidlig som mulig.

SLT oppvekstteam

I Ringsaker kommune er det etablert tverrfaglige SLT oppvekstteam ved to av barneskolene, alle ungdomsskolene og ved Ringsaker videregående skole.
 
Oppvekstteamene drøfter og behandler saker som angår elever, skolemiljø og nærmiljøet generelt – og som krever tverrfaglig samordning og drøfting. Målet er å kunne fange opp og gi tidlig hjelp til barn og ungdom som er i ferd med å utvikle problemer knyttet til atferd, skolefravær, psykisk helse, rus og kriminalitet.
 
Teamene består av faste deltakere fra følgende tjenester:

  • Skole (rektor og rådgiver/sosiallærer), skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet, ungdomskontakten, fritidsklubben, psykisk helse- og rustjenester, politiets forebyggende seksjon og SLT - koordinator. Ved Ringsaker videregående deltar også oppfølgingstjenesten og NAV.

  • Møtene avholdes som hovedregel en gang i måneden i skoletiden.

  • Ungdom, foresatte, andre tjenester og samarbeidspartnere kan delta på møtene ved behov

  • Skoleleder/rektor har det faglige ansvaret for driften av oppvekstteamet ved sin skole.

Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR)

Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR) er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor. Prosjektet er forankret i SLT-modellen. 

Prosjektet har som hovedmål å styrke arbeidet med avdekking, tidlig innsats og oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet. Kommunens og politiets virkemidler benyttes i en helhetlig tilnærming gjennom rask reaksjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak.

Les mer om TIUR

Ressurser

Les mer om SLT ogkriminalitetsforebyggende arbeid hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Er du bekymret for for et barn eller en ungdom? Eller er du utsatt for vold eller seksuelle overgrep?
Last ned denne brosjyren.