Formålet med endring av planen er å endre kombinerte bygge- og anleggsformål fra hovedformål forretning til hovedformål næringsvirksomhet i den østre delen av området og etablere en gjennomgående løsning for gående og syklende som ikke er i konflikt med avkjørsler og manøvrering av store biler. 

Det er avklart i oppstartmøte i kommunen at det er greit å starte reguleringsendring for å vurdere bedre tilrettelegging for plasskrevende varehandel med behov for handelsareal utendørs og plasskrevende varehandel i kombinasjon med en større andel næringsvirksomhet. Det er også avklart at planarbeidet kan startes med sikte på behandling ved forenklet planprosess. 

Lenke til varsel om oppstart 

Lenke til planinitiativ 

Lenke til innsyn i kommunens arkivsak

Lenke til planinnsyn 

Innspill til endringene sendes på e-post innen 15.12.2020 til: tea.mangset@asplanviak.no 
eller i posten til: Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar.

For spørsmål til Ringsaker kommune, kontakt planrådgiver Johanne Aasnæs Sørum.