Planområdet ligger på Sjusjøen, sørvest for Sjusjøen sentrum. Planforslaget fremmes av Mjøsplan AS på vegne av Brøttum Almenning.

I arbeidet med reguleringsplanen i 2014 var det viktig å sikre at veinettet, tomter og bebyggelse ikke skulle medføre store terrenginngrep. Det ble utført terrenganalyse for å kartlegge områdets helningsgrad. Ut fra dette ble området delt inn i tre kategorier og med dette som utgangspunkt ble tomtene inndelt i 7 ulike typer (A-G) etter størrelse og helling, med tilhørende bestemmelser for tilpasning av bebyggelse på den enkelte tomt. I tillegg er det i reguleringsbestemmelsene forutsatt at skjæring/fylling på tomtene maksimalt  kan være 1,5 m.

Endringsforslaget gjelder 5 tomter (nr. 40, 47, 49, 65 og 115) som søkes endret fra tomtetype D, E og F til tomtetype B. Bakgrunnen for endringsforslaget er innmåling av eksisterende terreng og undersøkelser som viser at tomtene kan bebygges med sammenhengende bebyggelse 130m2 BRA uten å overskride tillatt terrenginngrep med skjæring/fylling 1,5 meter.

Det søkes også om å legge inn bestemmelse om at bebyggelsen kan være sammenhengende for tomtetype B. For tomtene 40 og 65, som ikke har byggegrense i gjeldende plan, legges det inn en byggegrense 4 meter fra eiendomsgrense. For tomtene 47, 49 og 115 endres eksisterende byggegrense, men alle byggegrenser legges 4 meter fra eiendomsgrense, med unntak av byggegrense mot vei på tomt 115 der byggegrensen settes 3 meter fra eiendomsgrensen.

Planforslaget fremmes som en endring med forenklet planprosess i tråd med plan- og bygningslovens §12-14. Berørte parter har fått varsel i eget brev.

Følgende dokumenter er aktuelle for saken:

Frist for uttalelse er 9. august 2020. Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Ringsaker kommune, enten som brev eller e-post til Ringsaker kommune. Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med planrådgiver i Ringsaker kommune, tlf. 477 88 505 eller e-post andrea.mist.bjornsdottir@ringsaker.kommune.no.