Oppstart kunngjøres av StudioNSW på vegne av Høyen eiendom AS.

Det tas sikte på å foreslå endringer økt etasjetall til maks 4 etasjer, samt endringer i reguleringsplan for tilstøtende gatenett. Regulert grøntareal foreslås redusert. 

Dette er et privat planinitiativ og uttalelser skal sendes til  Studio NSW enten i e-post til Tore Bergh , eller i brev til StudioNSW, Pb13, 2301 Hamar. 

Dokumentene i saken kan sees i  arkivsakinnsyn.

Her er direkte lenke til: 

"Oppsummering fra møte om mulig planendring for oppføring av kontorbygg. ved Nygata/Jernbanegata ...... "  Dette brevet inneholder informasjon om  kommunens foreløpige planfaglige vurdering og antatt saksgang og er dekkende for et referat fra oppstartmøte.  Det er aktuelt å fremme endringen med forenklet planprosess etter pbl §12-14.  

Lenke til planinnsyn der en kan se kart og dokumenter i saken.