Forslagsstiller er Stavsberg utvikling AS. Planforslagets hovedtrekk er i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan for Voll i Hamar og Lund søndre i Ringsaker. Fordelingen mellom arealer til byggeområder, veg , gang- og sykkelveg og friområder er i hovedsak uendret.  Gang- og sykkelveg foreslås flyttet fra østsiden til vestsiden av regulert friområde.  Det foreslås småhusbebyggelse nærmest eksisterende boligbebyggelse langs Vognvegen. Det foreslås færre boenheter enn veiledende antall for områdereguleringsplanen. Det foreslås at rekke- og kjedehus kan ha inntil 3 plan med mulighet for takterrasse på plan 3.  For rekke- og kjedehusene foreslås det parkering ved hver bolig i stedet for parkering i fellesanlegg. Endringene er nærmere beskrevet i saksframlegg og planbeskrivelse. Lavblokker foreslås i to etasjer. 

Forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn gjennom å være tilgjengelig på kommunens nettsider.  I tilegg kunngjøres planforslaget i avis. Naboer, gjenboere og andre uttaleinstanser får tilsendt brev

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden fra lørdag 15. februar til lørdag 28. mars 2020. 

Plandokumentene består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan/situasjonsplan mm. Plandokumentene og planutvalgets saksframlegg og vedtak, kan sees i saksdokumentene til planutvalget Innsyn i saksframlegg og vedtak fra planutvalget

Planforslaget kan også sees i plandialog/planinnsyn.  Dokumenter i saken kan sees både via planinnsyn og  arkivsakinnsyn

Det oppfordres til at uttalelser til planforslaget sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog, men det er også mulig å sende uttalelser med brev eller e-post til Ringsaker kommune. Frist for uttalelser er 28. mars 2020. 

Spørsmål kan rettes til planrådgiver Johanne Aasnæs Sørum, telefon 94010509.