Hensikten med planen er å gjøre plass for en eneboligtomt ved å flytte nærlekeplassen. Ny boligtomt får avkjørsel fra Parkvegen. For å bedre trafikksikkerheten nær den nye lekeplass foreslås gang- og sykkelveg på en lengre strekning av Parkvegen. Se plandokumentene for nærmere informasjon.
Plandokumentene kan leses i planinnsyn. Saksbehandler på telefon 940 10 525, kan være behjelpelig med å finne/skaffe dokumenter. Plandokumenter er oversiktskart, forslag til saksframlegg for planutvalget, plankart, planbestemmelser og situasjonsplan.
Uttalelser til planforslaget sendes via planinnsyn, på e-post eller som brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, innen 24.april 2020.