Kommunen følger situasjonen nøye, men krisestaben er nå avviklet grunnet lite smitte

Ringsaker kommune satte krisestab som følge av koronavirusutbruddet i mars 2020. Krisestaben ble avviklet i begynnelsen av juni som følge av lite smitte i befolkningen og gradvis gjenåpning av samfunnet. Kommunen har imidlertid tett dialog med kommuneoverlegen og følger situasjonen nøye. Dersom situasjonen skulle eskalere, vil det igjen bli satt krisestab som følge av koronasituasjonen.

Kontrollert publikumsinnslipp ved kommunale bygg og enheter

Som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset utvider Ringsaker kommune sine smitteforebyggende tiltak. 
 

Øvrige tiltak – kontrollert publikumsinnslipp

  • Kontrollert publikumsinnslipp på administrasjonsbygget i Brumunddal
  • Kontrollert publikumsinnslipp på kommunebygget og servicesenteret t i Brumunddal
  • Kontrollert publikumsinnslipp på servicesenteret i Moelv
  • Kontrollert publikumsinnslipp ved NAV Ringsaker

Tiltak rettet mot egne ansatte

Kommunen forholder seg til råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i sitt smittevernarbeid. Ansatte som har oppholdt seg i områder med vedvarende smittespredning, og som viser symptomer på sykdom, får beskjed om å holde seg hjemme og kontakte legevakt for testing.

Alle ansatte som har vært i områder med vedvarende smittespredning, og som har nær omgang med pasienter i helse og omsorg, får beskjed om å holde seg hjemme i karantene i 14 dager. I søndre del av kommunen foretas testing av legevakta på Hamar. I nordre del er det legevakta på Lillehammer som står for testingen.

Skoler og barnehager

Barnehager og skoler i Ringsaker er åpne. 

Avstandskrav og gruppestørrelser i skoler og barnehager endres fra 2. juni. Grunnet lite smittespredning i samfunnet er det igjen forsvarlig at hele avdelinger i barnehager og skoleklasser kan samles.  Les mer på regjeringen.no

Informasjon om lekeplasser

Fredag 22. mai gjenåpnet de kommunale lekeplassene i Ringsaker for publikum. Gjenåpningen skjedde i samråd med kommuneoverlegen.

Er du syk, hold deg hjemme

Parkavdelingen i kommunen har hengt opp plakater ved lekeplassene som oppfordrer til god håndhygiene og avstand mellom personer. Personer med tegn til luftveisinfeksjon, også de med lette symptomer, må holde seg hjemme.

På de lekeplassene der det er offentlige toaletter, vil disse være åpne for publikum.

Tiltak ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Helsedirektoratet anbefaler at det så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Besøk vurderes og avtales i forkant med den den aktuelle enheten.

Anbefaling erstatter Helsedirektoratets tidligere anbefaling om adgangskontroll og alminnelig besøksstans ved alle landets helse- og omsorgsinstitusjoner fra 14.03.20.

Les mer i kapittel 9: Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot isolering

 

Skjerpet renhold og desinfiseringsroboter

Renhold i Ringsaker kommune har skjerpet rengjøringsrutinene i kommunale bygg der det fortsatt er aktivitet. Spesielt gjelder dette overflaterengjøring.  I tillegg har kommunen flere roboter som kan desinfisere hele rom etter behov. Desinfiseringsrobotene kan bidra til å stoppe smittekjeder ved virusutbrudd på en svært effektiv måte.

 

Teamjobbing forhindrer kryssmitte

I kommunale enheter hvor det fortsatt er aktivitet, er de ansatte delt opp i team som jobber helt separat og uavhengig fra hverandre. Det er ingen fysisk kontakt mellom teamene. Dette er et nødvendig tiltak for å begrense mulig virussmitte mellom ansatte i kommunen. Kommunen har mange ansatte i samfunnskritiske funksjoner, og dette er et viktig tiltak for å sikre at driften av disse skal gå som normalt.

Pandemiplaner

Ringsaker kommune har egne pandemiplaner som blant annet beskriver tiltak for å sikre befolkningen nødvendige helse- og omsorgstjenester i en situasjon med potensielt mange syke og høyt sykefravær. Planene baserer seg på anbefalinger i nasjonale veiledere med lokale tilpasninger. I tillegg har alle enheter utarbeidet egne kontinuitetsplaner med tanke på et mulig sykefravær på opp mot 25 %.

SMS-varsling fra kommunen

Rådmannen har i tilleggssak til kommunestyremøtet 9.3.2020 bedt kommunestyret delegere myndighet til rådmannen til å iverksette smitteverntiltak etter «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» § 4-1. Dette for å raskt å kunne vedta forbud mot møter, stenging av virksomheter, stans/begrensning av kommunikasjoner, isolering av personer og pålegg om rengjøring/desinfeksjon/destruering dersom det skulle bli nødvendig med slike tiltak.

Informasjon på kommunens nettside

Det er opprettet en side for koronavirus under «Krise og beredskap» på ringsaker.kommune.no med informasjon om koronaviruset. Kommunen følger med på råd fra nasjonale myndigheter og oppdaterer i henhold til dette.

Delegert myndighet

Rådmannen har i tilleggssak til kommunestyremøtet 9.3.2020 bedt kommunestyret delegere myndighet til rådmannen til å iverksette smitteverntiltak etter «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» § 4-1. Dette for å raskt å kunne vedta forbud mot møter, stenging av virksomheter, stans/begrensning av kommunikasjoner, isolering av personer og pålegg om rengjøring/desinfeksjon/destruering dersom det skulle bli nødvendig med slike tiltak.