Reguleringen er en endring av gjeldende reguleringsplan for Gruva, vedtatt 09.03.2015, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 375 bnr. 52 innenfor planområdet. Planendringen legger til rette for etablering av dagligvarehandel og nærservice ut mot Åsmarkvegen, gjennom innføring av nytt arealformål for kombinert bolig og forretning (B/F1). Øvrige arealformål innenfor endringsområdet omstruktureres og videreføres, herunder formål for bolig og lekeplass. Intensjonen med planen, det vil si utbygging av konsentrert boligbebyggelse med høy utnyttingsgrad, videreføres.


Plandokumenter og tilhørende saksdokumenter, med vedtak, kan ses i kommunens innsynsløsning Planinnsyn/plandialog

Ved eventuell klage oppfordres det til at klagen sendes via funksjonen «gi tilbakemelding» i planinnsyn/plandialog. Klage kan også sendes kommunen i e-post eller brev. 

Siste frist for klage er 27.06.2020.